Disclaimer

FF naar Steef is een website van V.O.F.  FF naar Steef Hummelo

De door Ff naar Steef op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst, tenzij anders vermeld.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed  aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van V.O.F.  FF naar Steef Hummelo

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site  te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de FF naar Steef website verkregen is. FF naar Steef garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst door derden genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via FF naar Steef verkregen informatie. De informatie op de site wordt regelmatig  aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright:

FF naar Steef behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van FF naar Steef mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van V.O.F.  FF naar Steef Hummelo Nederland (ook niet via een eigen netwerk).

Bedrijfsgegevens:

V.O.F.  FF naar Steef 

Dorpsstraat 1

6999 AA  Hummelo

Telefoon: +31 (0) 314 380406 ( alleen tijdens openingstijden)

Email: info@ffnaarsteef.nl

Website: www.ffnaarsteef.eu